!--- This file contains the functions of the template. DO NOT MODIFY IT, otherwise the template will break !--->

Prašymo formą rasite čia.

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija priima mokinius į pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo programas, pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytą tvarką.

1. Mokiniai priimami mokytis į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
2. Mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami gimnazijoje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse (ugdymo grupėse) gali būti priimami asmenys, negyvenantys gimnazijos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės), ir arčiausiai gimnazijos gyvenantys asmenys;
3. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Į gimnaziją pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą ir įgiję pagrindinį išsilavinimą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia, priimami asmenys, gyvenantys savivaldybės, kurioje yra gimnazija, teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėjęs mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).
4. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikai, nemokantys lietuvių kalbos, į mokyklą priimami, vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. Mokiniai į pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu
Nr. ISAK-556Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Asmenys į priešmokyklinio ugdymo programą priimami, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr.V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS
PRAŠYMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO VIETA IR TVARKA

6. Prašymai mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas teikiami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d., pagal ikimokyklinio ugdymo programą – visus kalendorinius metus. Papildomai prašymai į laisvas mokymo vietas pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas priimami nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d.; pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d..
7. Mokinių priėmimą į gimnaziją ir paskirstymą į klases pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintus paskirstymo į klases kriterijus organizuoja ir vykdo gimnazijos direktorius ir mokinių priėmimo komisija kiekvienais kalendoriniais metais: į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas – nuo gegužės 31 d. iki birželio 15 d.; į pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d.; papildomas priėmimas į gimnazijoje esančias laisvas vietas organizuojamas nuo rugpjūčio 27 d. iki rugpjūčio 30 d.

8. Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal gimnazijoje teikiamas ugdymo programas, gimnazijos direktoriui teikia prašymą, taip pat mokinys, norintis tęsti mokymąsi gimnazijoje pagal aukštesnę ugdymo programą, gimnazijos direktoriui teikia prašymą (prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), nuo 14 metų – vaikas, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą), gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją, leidimą gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius), vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (netaikytina ikimokyklinio ugdymo mokyklai ir pradėsiantiems mokytis pirmoje klasėje), nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą ir vieną fotonuotrauką. Jei prašymų mokytis gimnazijoje pagal atitinkamas ugdymo programas yra daugiau nei mokymosi vietų, gimnazijos priėmimo komisija turi teisę prašyti papildomai pateikti per jos nustatytą terminą pažymą apie vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą ir kitus dokumentus, patvirtinančius pirmumo kriterijus.
9. Prašymai ir kiti dokumentai gali būti teikiami asmeniškai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ir yra registruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
10. Tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, nenumatytų atvejų Komisija, priima sprendimą dėl mokinio mokymosi gimnazijoje, kuriam dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.
11. Mokinių priėmimas mokytis į gimnaziją įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu asmeniu sudaroma iki pirmos jo mokymosi dienos pagal ugdymo programą.
12. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo gimnazijos direktorius ir asmuo, pateikęs prašymą. Už vaiką iki 14 metų jo vardu mokymo sutartį sudaro vienas iš tėvų (globėjų), veikdamas išimtinai vaiko interesais. Vaikas nuo 14 metų, kol jam sukaks 18 metų, mokymo sutartį sudaro tik turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
13. Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka gimnazijoje (segamas į mokinio asmens bylą).
14. Sudarius mokymo sutartį mokinys įregistruojamas mokinių registre (į mokinių abėcėlinį žurnalą įrašomas automatiškai). Sudaroma mokinio byla. Į ją dedama mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos ir kita tikslinga, su mokinio ugdymu susijusi informacija. Mokiniui išvykus iš gimnazijos, jo byloje esantys dokumentai lieka gimnazijoje.

Apie gimnaziją
  • oficialusis pavadinimas – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija;
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 111961115.
Buveinės adresas:
    Šv. Jono Pauliaus II g. 3, 17126 Šalčininkai
Ssl seal 1
Kontaktinė informacija:
  • telefonas: +370(380)53912;
  • faksas: +370(380)53912;
  • el. paštas: rastine@sltg.lt